Om vandværket

 

Stenløse Vandværk forsyner omkring 2.700 andelshavere/forbrugere med rent drikkevand.

Vandværkerne, på Stenlien og på Smedebakken, er fuldautomatiske, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges med PLC og computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer. Vandværket udpumper ca. 400.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed
Drikkevandet i Egedal kommune er temmelighårdt/hårdt vand, i Stenløse er det lidt varierende det vil sige ca. 16-22 dH.

Stenløse vandværks histore
Andelsselskabet Stenløse Vandværk er oprettet den 23. oktober 1936, og i efteråret 2016 kan der således ses tilbage på 80 års tjeneste for lokalsamfundet. Allerede af selskabets første vedtægter fremgår, at levering af godt og tilstrækkeligt vand til billigst mulig pris er selskabets hovedformål.
Til vandværkets bestyrelse udvalgtes ved starten fem mand. 75 borgere havde anført sig på tegningslisterne. Nogle dage senere konstituerede bestyrelsen sig: smedemester Ole Jensen som formand, møller H.C. Hansen som næstformand, postbud Marius Andersen som kasserer og bygmester S. Philipsen som sekretær. Bestyrelsens 5. mand var murer Jens P. Andersen.
Det første vandværk, der var beliggende på Byvej (i dag nr. 21), stod færdigt i juni 1937. Værkets opførelse kostede 33.600 kr., samt 360 kr. til grundens indkøb. Dette værk kunne levere 10.000 kubikmeter vand om året.
Udviklingen gik støt og roligt, og vandværket leverede det vand, byen havde behov for.
Da den tyske besættelsesmagt havde beordret, at der skulle spares på vandet, måtte man på generalforsamlingen i februar 1945 vedtage, foreløbigt at forbyde tilslutning af nye toiletter og bad, havevanding og vognvask, samt ikke at optage nye interessenter med stort vandforbrug.

Vandværket på ”Smedebakken”
Den tilflytning der så småt begyndte 1950-erne gjorde, at Andelsselskabet Stenløse Vandværk måtte udvide kapaciteten, og på generalforsamlingen i 1961 besluttede det derfor, at der måtte bygges et nyt vandværk. Det skulle ligge på ”Smedebakken”. Hos overordnede myndigheder var der ansøgt om tilladelse til indvinding af 150.000 kubikmeter vand pr. år. Smedebakkens vandværk blev indviet 1963 og var efter tidens forhold et yderst moderne værk.
Den meget kraftige tilflytning netop i disse år medførte imidlertid, at man allerede i 1967 måtte udvide værket med en ny afdeling. For at den teknologiske udvikling ikke skulle gøre værket umoderne, er det løbende blevet moderniseret så det altid har været på højde med de nyeste krav.
Vandværket på Smedebakken leverer vand til selskabets andelshavere i Stenløse by syd for Frederikssundsvejen fra bygaden mod trianglen og syd for Baneringen, samt det nye boligområde, der er under opførelse, i Stenløse syd.

Vandværket på ”Stenlien”
I 1976 får Veksø vandværk afslag fra Hovedstadsrådet om tilladelse til at indvinde 200.000 kubikmeter vand pr. år, og i 1977 kræver selvsamme råd, at Stenløse vandværk skal levere det nødvendige vand til Veksø. I 1981 indvies derfor en 250 mm forsyningsledning mellem Stenløse og Veksø og i 1982 får Stenløse vandværk tilladelse til at indvinde 600.000 kubikmeter vand.
Der arbejdedes også på en mulig sammenlægning af vandværksselskaberne i Veksø og Stenløse. Dette opgives dog i 1987, da det ikke anses for muligt, at opfylde de krav, som en sammenlægning ville medføre.
Den løbende udbygning af bysamfundene i Stenløse og Veksø øger behovet for vand og for stadigt at kunne leve op til målsætningen om at levere godt og rigeligt vand må kapaciteten igen udvides. Efter et meget grundigt forarbejde mellem bestyrelserne i to vandværksselskaber, opføres i fællesskab et nyt vandværk på ”Stenlien” mellem Stenløse og Veksø. Der stiftes et produktionsselskab, Stenlien Vandværk a.m.b.a., som består af vandværkerne på Smedebakken og Stenlien. Det ledes af en bestyrelse, der er sammensat af medlemmer fra bestyrelserne i Veksø Vandværk og Andelsselskabet Stenløse Vandværk. Vandværket på Stenlien bliver indviet i 1990.

Dette vandværk er hypermoderne, der er blandt andet automatisk overvågning på alle pumper og i tilfælde af tekniske problemer, tilkalder automatikken selv hjælp. Til kontrol af ledningsnettets tilstand registreres den udpumpede vandmængde over døgnets timer. Højt natforbrug er ofte en god indikator for et ledningsbrud.
Stenlien vandværk er via en 250 mm rørledning forbundet med vandværket Smedebakken, så at vand kan pumpes rundt mellem værkerne. Denne installation skal sikre, at der kan leveres vand alle steder i selskabets forsyningsområde også i tilfælde af tekniske problemer.

Vandværket på Stenlien leverer vand til Veksø by og til andelshavere i Stenløse by fra Bygaden mod veksø og nord for Frederikssundsvejen. Fra 1. januar 1998 har Stenlien vandværk også leveret vand til Søsum Vandværks andelshavere, idet vandet i indvindingsområdet blev forurenet med nikkel, som er en naturlig forekomst i undergrunden.
Andelsselskabet Stenløse Vandværks administrative forhold.

I de første mange år passede skiftende bestyrelser, formænd og kasserer vandværkets administration og tekniske anlæg fra deres private adresser. I oktober 1979 åbnede vandværket sammen med Kontaktudvalget for Vandværker i Stenløse Kommune et kontor på byens tidligere telefoncentral (Byvej nr. 24).

Vandværkets mangeårige kassere N. P. Nielsen, der udtræder af bestyrelsen i 1980, da han ikke længere er andelshaver, fortsætter som forretningsfører til pasning af såvel de administrative rutiner som af værkerne. Senere flyttede vandværkets kontor til adressen Stenløse Center nr.30a. I oktober 1984 ansættes en vandværksbestyrer, og hermed ophørte systemet med at bestyrelsens medlemmer passede værkets tekniske installationer og kun tilkaldte eksperter, når det var nødvendigt for problemfri drift. Da andelsselskabets ældste vandværk i 1989 var udtjent som vandproduktionssted anvendtes bygningen herefter til vandværkskontor (Byvej nr. 21). I 2001 flyttede administrationen til det nye vandværk på Stenlien Frederikssundvej 137.